Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie i Komenda Powiatowa Policji w Działdowie zorganizowały debatę społeczną dotyczącą problematyki przemocy domowej.

Debata odbyła się w piątek, 8 czerwca w sali Działdowskiej Agencji Rozwoju przy ul. Jagiełły 15 w Działdowie. Jej tematem była szeroko rozumiana przemoc domowa. Głównym celem było uściślenie i wypracowanie współpracy między podmiotami i instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie na terenie powiatu działdowskiego. Inicjatorem i głównym organizatorem debaty był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Działdowie. W spotkaniu oprócz przedstawicieli terenowych ośrodków pomocy społecznej i policji, starosty działdowskiego i zastępcy burmistrza Działdowa wzięła udział m.in. Ewa Korycka – Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Olsztyna. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące idei i założeń debaty społecznej, definicja przemocy w rodzinie, przesłanki przemawiające za wdrożeniem procedury niebieskiej karty, roli policji w tym zakresie i dane statystyczne dotyczące interwencji związanych z zakładaniem niebieskiej karty oraz liczby osób dotkniętych przemocą jak i sprawców przemocy, o których to zagadnieniach mówił komendant powiatowy policji w Działdowie. Kolejnym etapem debaty były filmy instruktażowe z interwencji dotyczących konfliktów w rodzinie oraz związanych z przemocą domową. W przerwie uczestnicy debaty mogli zapoznać się z materiałami filmowymi dotyczącymi przestępstw „na wnuczka” czy aplikacją Moja Komenda. Zebrani obejrzeli film omawiający, czym jest i jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie głos zabrała przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego z MOPS w Działdowie, która przedstawiła problemy związane z procedurą zakładania niebieskiej karty i na dalszym etapie realizacji tej procedury przez członków zespołów interdyscyplinarnych w poszczególnych gminach powiatu.

Tygodnik Działdowski

Szukasz skutecznej reklamy prasowej? Decydując się na reklamę w „Tygodniku Działdowskim" docierasz do mieszkańców powiatu działdowskiego, a także ościennych gmin.
ul. Długa 9 a, 06-500 Mława
23 654 38 32
redakcjad@tygodnik-dzialdowski.pl

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!